Logo
Đại lý hải quan
29.06.2025

Dịch Vụ Hải Quan Hàng Gia Công

Cơ sở pháp lý, Thủ tục Hải quan cho hàng hóa gia công được quy định tại các văn bản sau :

  • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015
  • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016
  • Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018
  • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015
  • Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018
  • Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013
  • Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

 

Dịch Vụ Liên Quan
Dịch vụ Đại lý Hải Quan
FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat