Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư về Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN
1 tháng có 23.000 tờ khai luồng vàng và đỏ tại hải quan cửa khẩu Hải Phòng
Triển khai thí điểm 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
Thủ tướng: Phải chỉ đạo thống nhất lưu thông hàng hóa, di chuyển con người