Logo
Hệ thống văn bản liên quan hoạt động XNK
27.01.2022

Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 150/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO THUẬN LỢI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH QUA BIÊN GIỚI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (CBTP)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, b sung một s điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 11104/TTr-BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) đã ký ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Singapore dịp Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN (ATM) lần thứ 23.

Điều 2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định CBTP.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: GTVT, TP, NG, CA,
QP, TC, NNPTNT;
– VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT(2).đh

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

FacebookYoutubeTwitter Skype chat Zalo chat